วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เหยียบเรือสองแคม
หมายความถึง คนที่ทำอะไรไม่ซื่อตรง และเป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แม้จะยืนอยู่ข้างฝ่ายไหน ก็ยังละโมบไปเข้าด้วยอีกฝ่ายหนึ่ง อย่างมีเลห์เหลี่ยม โดยมุ่งแต่ประโยชน์ฝ่ายเดียว และการเอาตัวรอดเข้าไว้ก่อนอยู่เสมอ.

http://www.suphasitthai.com/category/%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%94-%e0%b8%a9-%e0%b8%aa-%e0%b8%ab-%e0%b8%ac-%e0%b8%ad-%e0%b8%ae/page/2

หาเหาใส่หัวหมายความว่า หาความลำบากมาใส่ตัวเองหรือเอา
เรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเดือดร้อน
แก่ตัวเอง.

 

สร้างวิมานในอากาศ

 
 
หมายถึง การสร้างความฝันว่าตนเองจะต้องได้เป็นใหญ่หรือ มีเงินทองมั่งมีขึ้นแล้วจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้สมกับที่มีเงิน โดยที่ความใฝ่ฝันนั้นยังไม่แน่ว่าจะได้รับสมจริงหรือเปล่า.

เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า

เป็นความเปรียบเปรยถึง คนที่แต่แรกทำความดีจนเป็นที่เชื่อถือไว้แล้ว แต่ภายหลัง กลับทำความชั่วลบล้างความดีของตนเสียง่าย ๆ หรือเปรียบอีกทางหนึ่งถึงคนที่ออกคำสั่ง หรือให้สัญญาไว้แต่แรกอย่างหนึ่ง แล้วปุบปับกลับเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือสัญญานั้นเสีย ให้อยู่ในลักษณะตรงข้ามโดยไม่มีเหตุผล.http://www.suphasitthai.com/

ถ้าไม่ไฟ ที่ไหนจะมีควันถ้าไม่ไฟ ที่ไหนจะมีควัน

เมื่อมีผลออกมา มันต้องมีเหตุแน่ๆ
 
 
http://www.baanjomyut.com/library_2/idioms_proverbs_aphorism/index.html

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

หงายของที่คว่ำภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระผู้มีพระภาคเจ้า" ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืด ด้วยหวังว่า คนมีจักษุจักเห็นรูปฉะนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ" ข้าพระองค์นี้ ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.

 

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ชักแม่น้ำทั้งห้าปัญจมหานที หมายถึง แม่น้ำใหญ่ ๕ สายในอินเดีย ได้แก่ แม่น้ำคงคา ยมุนา มหิ สรภู และอจิรวดี ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวอินเดีย แม่น้ำทั้ง ๕ สายนี้มีน้ำเต็มฝั่ง ชูชกจึงได้ยกขึ้นมาเปรียบกับน้ำพระทัยของพระเวสสันดร ซึ่งเป็นที่มาของสำนวน ชักแม่น้ำทั้งห้า หมายถึง การพูดจาหว่านล้อมด้วยคำที่ไพเราะเพื่อโน้มน้าวใจผู้ที่ได้ฟังให้คล้อยตามและเห็นด้วยกับตน

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ใครจะไว้ใจอะไร
ใครจะไว้ใจอะไรไว้ใจเถิด แต่อย่าเกิดไว้ใจในสิ่งห้า
หนึ่งอย่าไว้ใจทะเลทุกเวลา สองสัตว์เขี้ยวเล็บงาอย่าไว้ใจ
สามผู้ถืออาวุธสุดจักร้าย สี่ผู้หญิงทั้งหลายอย่ากรายใกล้
ห้ามหากษัตริย์ทรงฉัตรชัย ถ้าแม้ใครประมาทอาจถึงตายฯ

"นิทานเวตาล"

ใครจะพ้นมรณาก็หาไม่อันกำเนิดเกิดมาในสากล ใครจะพ้นมรณาก็หาไม่
จงระงับดับความอาลัย ถึงโศกไปใช่ที่จะเป็นมาฯ

"อิเหนา"